Статут

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на XV Конгресі Української есперанто асоціації
"28" жовтня 2006 року

СТАТУТ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕСПЕРАНТО АСОЦІАЦІЇ
(нова редакція)
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
"Есперанто" — міжнародна планова мова, започаткована 1887 року Людовіком Заменгофом, вживається в міжнародному спілкуванні, має на меті створення прямих та однакових можливостей для кожної людини у міжнародних стосунках.
"Есперантист" — особа, яка володіє (послуговується) мовою есперанто.
"Українська есперанто асоціація" (скорочено УкрЕА), мовою есперанто Ukrainia Esperanto Asocio (UkrEA), в подальшому "Асоціація" — об'єднання есперантистів, що мешкають в Україні або є громадянами України, а також мешкають або є громадянами інших країн і походять з України.
"Універсальна есперанто асоціація" (скорочено УЕА), мовою есперанто Universala Esperanto Asocio (UEA) — міжнародне об'єднання есперанто асоціацій та окремих есперантистів країн світу.
"Есперанто рух" — рух за прийняття мови есперанто як мови міжнародного спілкування.


1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1.1. Асоціація є всеукраїнською (тобто діяльність Асоціації поширюється на всю територію України), добровільною, громадською, неприбутковою організацією, яка об'єднує есперантистів і прихильників мови есперанто в Україні.
1.2. Асоціація проводить свою діяльність згідно з цим Статутом і чинним законодавством України як самостійна та самоврядна організація.
1.3. Створена 21 травня 1989 року, Асоціація продовжує справу Всеукраїнського комітету (1925-1937), Спілки есперантистів Радянських республік (1921-1937). Водночас при цьому є правонаступником Есперанто-комісії при Українському товаристві дружби та культурних зв'язків із зарубіжними країнами (1968-1973), Українського товариства есперантистів-активістів (1975-1980) та Українського республіканського відділення асоціації радянських есперантистів (1980-1989).
1.4. Робочими мовами Асоціації є українська та есперанто. В роботі Асоціації, в разі потреби, дозволяється використання будь-якої іншої загальнозрозумілої розмовної мови.
1.5. Юридична адреса Асоціації:
..... 01133 Київ-133, Івана Кудрі, 38-18 .....
1.6. Асоціація представляє інтереси своїх членів в стосунках з іншими організаціями як у межах країни, так і поза ними.
1.7. Асоціація співпрацює з організаціями інших країн і міжнародними організаціями в межах, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИКОНАННЯ
2.1. Головною метою Асоціації є сприяння об'єднанню есперантистів України, задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів членів Асоціації.
2.2. Основними завданнями Асоціації є:
2.2.1. Сприяння розв'язанню міжнародної мовної проблеми, що уможливило б створення рівноправних можливостей для кожної людини у міжнародних стосунках.
2.2.2. Об'єднання есперантистів і прихильників есперанто для досягнення головної мети Асоціації.
2.2.3. Ознайомлення громадськості України з міжнародною мовною проблемою, та шляхами її розв'язання, в тому числі за допомогою мови есперанто, із самою мовою та її можливостями в міжнародному обміні, в т.ч. інформаційному.
2.2.4. Допомога у вивченні мови есперанто бажаючими, сприяння підвищенню рівня володіння нею та практичному застосуванню мови есперанто в міжнародних стосунках.
2.2.5. Сприяння зміцненню взаєморозуміння та дружби, розвитку культурних зв'язків з народами інших країн за допомогою мови есперанто, а також вихованню у есперантистів та інших мешканців України духу поваги як до свого, так і до інших народів.
2.2.6. Допомога у встановленні міжнародних зв'язків есперантистів, співпраця з міжнародними та національними есперантськими організаціями, розвиток "народної дипломатії".
2.2.7. Представництво своїх членів у міжнародних есперантських організаціях, на міжнародних есперантських заходах, з'їздах і зустрічах і т. ін.
2.3. Для досягнення мети та виконання своїх завдань Асоціація самостійно і у співпраці з державними органами та іншими громадськими організаціями, а також у взаємодії з есперантськими організаціями інших країн та міжнародними організаціями:
2.3.1. Сприяє організації діяльності членів Асоціації, узагальнює та поширює досвід, засновує спеціалізовані підрозділи (робочий орган, комісії, секції, архіви, бібліотеки, фоно-, фільмо-, відео- та аудіотеки і т.ін.).
2.3.2. Створює та засновує у встановленому чинним законодавством порядку громадські та госпрозрахункові установи, організації і підприємства, в тому числі із статусом юридичної особи.
2.3.3. Через засоби масової інформації (ЗМІ) та іншими методами (лекції, диспути тощо) систематично інформує всіх зацікавлених осіб, а також посадовців різного рівня про міжнародну мовну проблему сучасного світу, про діяльність есперантистів, показує дієвість використання мови есперанто у міжнародних стосунках.
2.3.4. Сприяє функціонуванню курсів з вивчення мови есперанто та підвищення рівня володіння нею бажаючими, впровадженню вивчення мови есперанто у середній та вищій школах, влаштовує курси мови есперанто, в тому числі на радіо, телебаченні, в електронних та друкованих ЗМІ.
2.3.5. У співпраці з відповідними міністерствами та відомствами організовує функціонування на регулярній основі системи підготовки та підвищення кваліфікації дипломованих викладачів мови есперанто.
2.3.6. Сприяє:
– виданню (в тому числі і українською мовою) підручників мови есперанто, для різних типів та рівнів навчання, словників, іншої навчальної та методичної літератури;
– організації випуску суспільно-політичної, художньої, науково-технічної, довідкової, рекламно-інформаційної та іншої літератури, в тому числі мовою есперанто;
2.3.7. Проводить господарську, комерційну, видавничу та іншу діяльність, яка не заборонена чинним законодавством України, через створені нею госпрозрахункові установи, організації і підприємства із статусом юридичної особи, а також через сторонні установи, організації і підприємства.
2.3.8. У співпраці з есперантськими та неесперантськими туристичними організаціями, в тому числі зарубіжними та міжнародними, сприяє широкому застосуванню мови есперанто в міжнародному туризмі.
2.3.9. Надає фахівцям методичну, організаційну та іншу допомогу у використанні мови есперанто для фахових цілей.
2.3.10. Надає методичну, організаційну та іншу допомогу членам Асоціації в їх есперантській діяльності, організовує курси та семінари з підвищення кваліфікації своїх членів та інших есперантистів.
2.3.11. Разом із зацікавленими організаціями проводить заходи різного територіального рівня (конференції, семінари, зльоти, фестивалі, експедиції тощо) із широким охопленням есперантистів України, а також міжнародні заходи.
2.3.12. Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових і немайнових прав.
2.3.13. В разі необхідності створює відділення Асоціації в областях, містах і районах України.
3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. До складу Асоціації входять індивідуальні та почесні члени. Колективне членство в Асоціації не передбачено.
3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути особи, що мешкають в Україні або є громадянами України, а також мешкають або є громадянами інших країн і походять з України, визнають цей Статут та послуговується мовою есперанто.
3.3. Почесними членами Асоціації можуть бути обрані есперантисти, а також особи, які не послуговується мовою есперанто, що мешкають в Україні або є громадянами України чи інших країн, які зробили вагомий внесок у справу поширення мови есперанто або надали вагому допомогу чи важливі послуги Асоціації.
3.4. На добровільній основі індивідуальні члени можуть об'єднуватись в колективи на місцях, об'єднання за фаховими інтересами або на будь-яких інших засадах. Членство в Асоціації не залежить від будь-якої форми об'єднання есперантистів.
3.5. Категорії членства, порядок прийому індивідуальних членів Асоціації та припинення членства в Асоціації, їх права та обов'язки викладено в окремому "Положенні про членів Української есперанто асоціації" (надалі — "Положення про членів Асоціації"), яке розробляється вищим виконавчим органом Асоціації, затверджується найвищим керівним органом Асоціації та є невід'ємною частиною цього Статуту.
3.6. Для сприяння діяльності Асоціації при ній існує "Товариство прихильників есперанто", членами якого можуть бути особи, або колективи (організації), які послуговується мовою есперанто, але не є членами Асоціації, чи не послуговується мовою есперанто, але поділяють та підтримують ідею міжнародної планової мови і надають Асоціації значну матеріальну, організаційну або іншу допомогу. Члени Товариства прихильників есперанто не є членами Асоціації.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ
4.1. Організаційно Асоціація складається з вертикальної та горизонтальної структур.
4.2. Вертикальну структуру утворюють:
— найвищий керівний орган;
— контролюючий орган;
— органи горизонтальної структури;
— комісії та інші інстанції Асоціації;
— індивідуальні члени та їх фахові або інші об'єднання.
4.2.1. Найвищим керівним органом Асоціації є з'їзд (Конгрес) Асоціації.
4.2.1.1. З'їзд (Конгрес) Асоціації виконує завдання, які викладено в окремому "Положенні про з'їзд (Конгрес), конференцію Української есперанто асоціації" (надалі — "Положення про з'їзд (Конгрес), конференцію Асоціації"), що розробляється вищим виконавчим органом Асоціації, затверджується найвищим керівним органом Асоціації та є невід'ємною частиною цього Статуту. Всі норми, правила, регламент та порядок проведення з'їзду (Конгресу) та конференції визначаються "Положенням про з'їзд (Конгрес), конференцію Асоціації".
4.2.1.2. В разі необхідності скликається позачерговий з'їзд (Конгрес) Асоціації. Всі норми, правила, регламент та порядок проведення позачергового з'їзду (Конгресу) Асоціації визначаються "Положенням про з'їзд (Конгрес), конференцію Асоціації".
4.2.1.3. В разі неможливості проведення з'їзду (Конгресу) Асоціації в належні терміни, може бути проведено референдум з тих чи інших питань. Всі норми, правила, регламент та порядок проведення референдуму Асоціації визначаються окремим "Положенням про референдум Української есперанто асоціації" (надалі — "Положення про референдум Асоціації"), яке розробляється вищим виконавчим органом Асоціації, затверджується найвищим керівним органом Асоціації та є невід'ємною частиною цього Статуту.
4.2.2. Контролюючим органом Асоціації є контрольно-ревізійна комісія Асоціації.
4.2.2.1. Завдання, які виконує контрольно-ревізійна комісія Асоціації, її склад, порядок прийняття рішень, головні функції всіх членів президії, їх права та обов'язки визначаються окремим "Положенням про Контрольно-ревізійну комісію (КРК) української есперанто асоціації" (надалі — "Положення про КРК Асоціації"), яке розробляється контрольно-ревізійною комісією Асоціації, затверджується найвищим керівним органом Асоціації та є невід'ємною частиною цього Статуту.
4.2.3. Органи горизонтальної структури наведено в ст. 4.3.
4.2.4. Комісії формуються з метою координації діяльності членів Асоціації у певних напрямках найвищим керівним або вищим виконавчим органами. Керують роботою комісій голови відповідних комісій. Голови комісій затверджуються органом, який прийняв рішення про створення відповідної комісії.
4.2.4.1. З голів комісій створюється Дорадча рада Асоціації, головним призначенням якої є, в разі необхідності, яку визначає вищий виконавчий орган, розширене обговорення виникаючих проблем.
4.2.4.2. Дорадча рада Асоціації має лише дорадчий статус і не може впливати, як керуючий орган, на діяльність інших органів та членів Асоціації.
4.3. Горизонтальна структура складається з вищого виконавчого органу а також робочого органу, якому підпорядковуються спеціалізовані служби Асоціації, а також створені Асоціацією установи, організації і підприємства, в тому числі із статусом юридичної особи.
4.3.1. Вищім виконавчим органом Асоціації є президія Асоціації.
4.3.1.1. Завдання, які виконує Президія Асоціації, її склад, порядок прийняття рішень, головні функції всіх членів президії, їх права та обов'язки визначаються окремим "Положенням про вищий виконавчий орган (президію) української есперанто асоціації" (надалі — "Положення про президію Асоціації"), яке розробляється вищим виконавчим органом Асоціації, затверджується найвищим керівним органом Асоціації та є невід'ємною частиною цього Статуту.
4.3.2. Робочим органом Асоціації є управління (Centra oficejo) Асоціації.
4.3.2.1. Завдання, які виконує Управління (Centra oficejo) Асоціації, структура Управління, головні засади його діяльності визначаються окремим "Положенням про Управління (Centra oficejo) Української есперанто асоціації" (надалі — "Положення про Управління Асоціації"), яке розробляється вищим виконавчим органом Асоціації, затверджується найвищим керівним органом Асоціації та є невід'ємною частиною цього Статуту.
5. КОШТИ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Кошти Асоціації складаються з:
5.1.1. Відрахувань (внесків) членів Асоціації, які надаються Асоціації згідно з окремим внутрішнім "Положенням про внески Української есперанто асоціації" (надалі — "Положення про внески Асоціації"), яке розробляється і затверджується вищим виконавчим органом Асоціації.
5.1.2. Цільових внесків та добровільних пожертвувань підприємств, організацій та громадян.
5.1.3. Доходів від господарської та іншої діяльності створених Асоціацією госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств із статусом юридичної особи.
5.2. Асоціація має право користуватися банковими кредитами.
5.3. Ухвала про цільове фінансування окремих програм та заходів приймається вищим виконавчим органом Асоціації
5.4. Асоціація веде бухгалтерський облік та статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.5. Не витрачені у поточному році кошти Асоціації залишаються в її розпорядженні та включаються в кошторис наступного року перехідним залишком.
5.6. Матеріальну відповідальність за збереження коштів та іншого майна Асоціації несуть президент і бухгалтер Асоціації, а також особи, вказані в окремому "Положенні про спеціалізовані та госпрозрахункові підрозділи Асоціації", яке розробляється і затверджується вищим виконавчим органом Асоціації, та є невід'ємною частиною цього Статуту.
5.7. Асоціація має свої поточний та валютний рахунки в банках.
6. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Асоціація є юридичною особою. У відповідності до своїх завдань і згідно з чинним законодавством України вона має право купувати, приймати в дарунок і відчужувати майно, відкривати і закривати банківські рахунки, укладати угоди та інші юридичні акти, зокрема і міжнародні, виступати в ролі позивача та відповідача в судах і арбітражах, а також співпрацювати з організаціями, діяльність яких відповідає завданням Асоціації.
6.2. Асоціація має круглу печатку із зазначенням свого найменування та реквізитів, які визначаються діючим
6.3. З метою виконання статутних цілей і завдань Асоціація може здійснювати необхідну господарську та іншу діяльність шляхом створення громадських та госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств, в тому числі із статусом юридичної особи, у встановленому чинним законодавством України порядку.
6.4. Асоціація має право виступати співзасновником клубів, груп та інших об'єднань громадян за інтересами.
6.5. Асоціація має для всіх своїх членів членський квиток єдиного зразка, який затверджується вищим виконавчим органом Асоціації.
6.6. Асоціація має свою емблему та символіку, які затверджуються вищим виконавчим органом Асоціації. Символіка Асоціації офіційно реєструється у встановленому чинним законодавством України порядку.
6.7. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях держави. Держава не відповідає по зобов'язаннях Асоціації.
7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ
7.1. Асоціація може бути реорганізована чи ліквідована в добровільному чи примусовому порядку.
7.2. Асоціація може бути реорганізована чи ліквідована в добровільному порядку ухвалою чергового або позачергового з'їзду (Конгресу) Асоціації, на якому повинні зареєструвались не менш, ніж 51 відсоток від загальної кількості індивідуальних членів Асоціації категорій B і C. Головні питання, які внесено до порядку денного такого з'їзду (Конгресу) Асоціації, повинні бути доведені до відома членів Асоціації вищим виконавчим органом не менш ніж за 3 (три) місяці до дати початку з'їду (Конгресу) Асоціації. Рішення з'їзду (Конгресу) Асоціації з цього питання приймається відкритим голосуванням кваліфікованою (2/3+1 голос) більшістю голосів зареєстрованих на ньому делегатів. В разі, якщо голосування не виявило кваліфікованої (2/3+1 голос) більшості голосів зареєстрованих на ньому делегатів, рішення визнається таким, що не прийнято.
7.3. Асоціація може бути реорганізована чи ліквідована в примусовому порядку рішенням суду у випадках:
7.3.1. Вчинення протиправних дій, передбачених чинним законодавством України.
7.3.2. Продовження протиправної діяльності після накладення стягнень, передбачених чинним законодавством України.
7.4. При ліквідації Асоціації створюється ліквідаційна комісія, яку створює орган, що прийняв рішення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія вирішує всі правові та майнові питання, яки виникають при ліквідації згідно чинного законодавства України. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять функції вищого виконавчого органу Асоціації та керівництво робочим органом Асоціації. Після остаточного розрахунку з робітниками Асоціації та сплати боргів Асоціації активи та залишки коштів Асоціації повинні бути зараховані до державного бюджету.
8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
8.1. Зміни та доповнення до Статуту, за винятком тих, які обумовлені в статтях 8.2. та 8.3. цього Статуту, вносяться ухвалою чергового або позачергового з'їзду (Конгресу) Асоціації, на якому повинні зареєструвались не менш ніж 20 відсотків від загальної кількості індивідуальних членів Асоціації категорій B і C. Проект змін та доповнень повинен бути доведений до відома членів Асоціації вищим виконавчим органом або ініціатором внесення змін та доповнень не менш ніж за 1 (один) місяць до дати початку з'їзду (Конгресу) Асоціації. Рішення з'їзду (Конгресу) Асоціації з цього питання приймається відкритим голосуванням кваліфікованою (2/3+1 голос) більшістю голосів зареєстрованих на ньому делегатів. В разі, якщо голосування не виявило кваліфікованої (2/3+1 голос) більшості голосів зареєстрованих на ньому делегатів, рішення визнається таким, що не прийнято.
8.2. Зміни та доповнення до ст. 1.5. цього Статуту вносяться ухвалою вищого виконавчого органу Асоціації.
8.3. Зміни та доповнення до Додатків, які за своїм статусом не потребують затвердження найвищим керівним органом Асоціації, вносяться ухвалою вищого виконавчого органу Асоціації.
8.4. Про зміни та доповнення до Статуту, які підпадають під дію ст. 8.1. цього Статуту, вищий виконавчий орган Асоціації в 10-денний строк повідомляє Міністерство юстиції України, а також здійснює всі дії, що передбачені чинним законодавством України для таких випадків.
9. ДОДАТКИ
9.1. Додатки до цього Статуту поділяються на окремі та окремі внутрішні:
9.1.1. Окремі Додатки до цього Статуту складаються українською мовою і є документами загального використання.
9.1.2. Окремі внутрішні Додатки до цього Статуту складаються мовою есперанто і є документами, які використовуються виключно для внутрішніх потреб Асоціації.
9.2. У випадку виникнення нагальної потреби у прийнятті нового Додатку до цього Статуту в період між з'їздами (Конгресами) Асоціації, незалежно від того чи є він окремий, або окремий внутрішній, якщо він за своїм статусом потребує затвердження вищим виконавчим органом Асоціації, він приймається будь-якого моменту ухвалою вищого виконавчого органу Асоціації як тимчасовий і діє до найближчого з'їзду (Конгресу) Асоціації. В цьому випадку на найближчому з'їзді (конгресі) Асоціації неодмінно повинна відбутися процедура внесення змін та доповнень до Статуту згідно ст. 8.1. цього Статуту.
9.3. Перелік Додатків до цього Статуту:
9.3.1. Додаток № 1 "Положення про з'їзд (Конгрес), конференцію Асоціації"
9.3.2. Додаток № 2 "Положення про референдум Асоціації"
9.3.3. Додаток № 3 "Положення про членів Асоціації"
9.3.4. Додаток № 4 "Положення про президію Асоціації"
9.3.5. Додаток № 5 "Положення про Управління (Centra oficejo) Асоціації"
9.3.6. Додаток № 6 "Положення про КРК Асоціації"
9.3.7. Додаток № 7 "Положення про внески Асоціації" (новий)