Malnova statuto


 

„ЗАРЕЄСТРОВАНО”                                     „ЗАТВЕРДЖЕНО”

Міністерством юстиції                                       на Х-му Конгресі 
України                                                               Української Есперанто

25 вересня 2001 р.                                               асоціації

                                                                            7 листопада 1999 р.

Свідоцтво № 1687

 

 

„ПОГОДЖЕНО”                                                             „ЗАТВЕРДЖЕНО”

 

із змінами та доповненнями                                               із змінами та доповненнями

“ 27 ”  червня   2002 р.                                                        внесеними XIII  Конгресі Українскої есперанто асоціації


        

8 травня 2002 р.


                                                                                

С Т А Т У Т

 

УКРАЇНСЬКОЇ ЕСПЕРАНТО АСОЦІАЦІЇ

 

 

м. Ялта – 2002


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМIНIВ

 

"Есперанто" - міжнародна мова, започаткована у 1887 р. Людвiком Заменгофом i вживана у міжнародному спілкуванні.

"Есперантист" - особа, яка володiє (послуговується) мовою есперанто.

"Українська есперанто асоціація" (скорочено УкрЕА), мовою есперанто Ukrainia Esperanto Asocio (cкорочено UkrEA), в подальшому “Асоціація”, - об’єднання есперантистів України.

 

1. ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ

 

1.1. Українська есперанто асоціація є всеукраїнською, громадською, добровільною, неприбутковою органiзацiєю, що об’єднує есперантистів i прихильників мови есперанто в Україні. 

1.2. Асоціація має статус всеукраїнської організації, тобто діяльність УкрЕА поширюється на всю територію України.

1.3. Асоціація провадить свою діяльність згiдно з цим Статутом i чинним законодавством України як самостійна та самоврядна організація.

1.4. Створена 21 травня 1989 року, Асоціація продовжує справу Всеукраїнського комітету (1925-1937), Спілки есперантистів Радянських республік (1921-1937), Есперанто-комiсiї при Українському товариствi дружби та культурних зв’язкiв iз зарубiжними країнами (1968-1973), Українського товариства есперантистів-активістів (1975-1980) та Українського республiканського вiддiлення Асоцiацiї радянських есперантистів (1980-1989).
1.5. Робочими мовами Асоцiацiї є українська та есперанто.

1.6. Юридична адреса Асоціації: 01133, м. Київ, вул. Івана Кудрі 38, кв.18.

1.7. Асоцiацiя представляє iнтереси есперантистiв України в стосунках з iншими органiзацiями як у межах країни, так i поза ними.

1.8. Асоцiацiя спiвпрацює з органiзацiями есперантистiв iнших країн i мiжнародними органiзацiями в межах, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України..

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИКОНАННЯ

 

2.1. Головна мета Асоцiацiї - об’єднання громадян України, що використовують для спілкування мову есперанто та задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями Асоцiацiї є:

2.2.1. Сприяння розв’язанню міжнародної мовної проблеми, яка б уможливила створення прямих і однакових можливостей для кожної людини у міжнародних стосунках.
2.2.2. Об’єднання есперантистів і прихильників есперанто для координації їх діяльності, узагальнення та поширення досвіду, підвищення організаційного та методичного рівня роботи.

2.2.3. Ознайомлення громадськостi країни з проблемою мiжнародної мови та її розв’язанням за допомогою есперанто, з характером цiєї мови та її можливостями в мiжнародному iнформацiйному обмiнi.

2.2.4. Органiзацiя вивчення есперанто бажаючими, сприяння пiдвищенню рiвня володiння нею та практичному застосуванню її в мiжнародному життi.

2.2.5. Змiцнення взаєморозумiння, дружби i розвитку культурних зв’язкiв з народами iнших країн в iнтересах змiцнення миру, безпеки i спiвпраці через мову есперанто; виховання в дусi поваги як до свого, так i до iнших народiв.

2.2.6. Координацiя мiжнародних зв’язкiв есперантистiв України, спiвпраця з мiжнародними та національними органiзацiями есперантистiв.

2.2.7. Представництво есперантистiв України (своїзх членів) у мiжнародних органiзацiях, на мiжнародних з’їздах i зустрiчах.

2.3. Для досягнення мети та виконання вказаних вище завдань Асоцiацiя у спiвпрацi з державними органами та iншими громадськими органiзацiями, а також у взаємодiї з есперантськими органiзацiями iнших країн та міжнародними органiзацiями:            
2.3.1. Органiзовує дiяльнiсть есперантистiв України, узагальнює та поширює передовий досвiд, засновує спецiалiзованi пiдроздiли (комiсiї, секцiї, бiблiотеки, архiви, фонотеки тощо).

2.3.2. Створює у встановленому порядку госпрозрахунковi установи і організації із статусом юридичної особи, засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством.

2.3.3. Через засоби масової iнформацiї та iншими методами (лекцiї, диспути тощо) систематично iнформує про мовнi проблеми сучасного свiту, про дiяльнiсть есперантистiв iнших країн, показує дiєвiсть використання мови есперанто у мiжнародних контактах.

2.3.4. Сприяє функцiонуванню курсiв з вивчення есперанто та пiдвищення рiвня володiння мовою бажаючими, добивається впровадження вивчення мови есперанто в шкільну програму, факультативних курсiв у середнiй i вищiй школах, а також влаштовує курси есперанто на радiо та телебаченні, у періодичних виданнях.

2.3.5. У спiвпрацi з Мiнiстерством освiти та науки України органiзовує функцiонування системи пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї дипломованих викладачiв есперанто на регулярнiй основi.

2.3.6. Сприяє виданню українською мовою пiдручників есперанто для рiзних типiв навчання, словників, iншої навчально-методичної лiтератури.

2.3.7. Сприяє органiзації випуску суспiльно-полiтичної, художньої, науково-технiчної, довiдкової, рекламно-iнформацiйної лiтератури мовою есперанто.

2.3.8. Сприяє органiзації передплати вiтчизняних i закордонних видань з проблем міжнародної мови, про мову есперанто та мовою есперанто i надходженню до торгівельної мережi вiдповiдних вiтчизняних i закордонних книг.

2.3.9. Через свої комiсiї подає фахiвцям методичну, органiзацiйну та iншу допомогу у використаннi мови есперанто для фахових цiлей.

2.3.10. У спiвпрацi з туристичними органiзацiями добивається широкого застосування есперанто в мiжнародному туризмi.

2.3.11. Подає матерiальну, методичну, органiзацiйну та iншу допомогу членам Асоцiацiї в проведеннi ними роботи за тематикою свого профiлю; органiзовує курси та семiнари з пiдвищення квалiфiкацiї активiстiв есперантського руху.

2.3.12. Разом iз зацiкавленими органiзацiями проводить заходи рiзного територiального рiвня (конференцiї, семiнари, зльоти, фестивалi, огляди, експедицiї) iз широким охопленням есперантистiв України, а також мiжнароднi заходи.

2.3.13. Сприяє органiзації масового листування есперантистiв України iз закордонними колегами, сприяючи особистим контактам i розвитку “народної дипломатiї"

2.3.14. Заохочує активних i iнiцiативних членiв Асоцiацiї.
2.3.15.
Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових і немайнових прав.

2.3.16.
Створює відділення Асоціації в областях, містах і районах України.

 

3. ЧЛЕНИ АСОЦIАЦIЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

3.1. Асоцiацiя має три категорiї членiв: колективнi, iндивiдуальнi та почеснi.

3.2. Iндивiдуальним членом Асоцiацiї може стати кожен громадянин України вiком не молодший 16 рокiв, який володiє мовою есперанто, визнає цей Статут, бере участь в роботi Асоцiацiї i сплачує належнi вступний i рiчнi внески. 

3.3. Колективними членами Асоцiацii можуть стати колективи мiсцевих клубів або груп есперантистiв, обласнi чи регiональнi об’єднання iндивiдуальних есперантистiв та/або клубiв i груп, спецiалiзованi чи фаховi об’єднання есперантистiв, якщо вони визнають Статут Асоцiацiї, працюють над виконанням поставлених перед Асоцiацiєю завдань i сплачують за своїх членiв належнi вступнi та рiчнi членськi внески.

3.4. Кожен есперантист вiльно обирає форму вступу до Асоцiацiї: через колективи есперантистiв чи безпосередньо в ролi iндивiдуального члена.

3.5. Прийом iндивiдуальних i колективних членiв провадиться пiсля подання заяви встановленого зразку з супровідними інформативними документами та сплати вступного і першого щорiчного внескiв; колективні та iндивiдуальнi члени приймаються Президiєю Асоцiацiї.

3.6. Кожен член Асоцiацiї отримує членський квиток встановленого зразка та нагрудний значок члена Асоцiацiї. 

3.7. Розмiр вступних i щорiчних членських внескiв регулюється  з’здом Асоцiацiї, Президiєю Асоцiацiї.

3.8. Почеснi члени обираються з’їздом Асоцiацiї з числа есперантистiв, якi вiдомi своєю науковою, лiтературною, органiзаторською чи iншою дiяльнiстю i зробили вагомий внесок у поширення iдеї мiжнародної мови чи надали Асоцiацiї важливi послуги. Почесними членами можуть бути обранi громадяни не тiльки України, але й iнших країн. Почеснi члени звiльняються вiд сплати обов’язкових внескiв.

 

3.9. Члени Асоцiацiї мають право:

3.9.1. Бути делегованими на з’їзд, конференцiю Асоцiацiї з правом ухвального голосу, пропонувати кандидатiв на всi виборнi посади, бути обраними до виборних органiв Асоцiацiї.

3.9.2. Брати участь у всiх заходах Асоцiацiї.

3.9.3. Звертатись в органи Асоцiацiї  i вносити пропозицiї щодо дiяльностi Асоцiацiї та її органiв.

3.9.4. Отримувати організаційно-методичну та іншу допомогу вiдповiдних органiв Асоцiацiї, користуватися системою пiдвищення своєї есперантської квалiфiкацiї.

3.9.5. Брати участь у дiяльностi спецiалiзованих, госпрозрахункових та iнших пiдроздiлiв Асоцiацiї, користуватися їх послугами, а також майном та матерiальною базою Асоцiацiї.

3.9.6. Бути делегованим на мiжнароднi заходи есперантистiв, а також на есперантськi заходи національних есперантських органiзацiй.

3.9.7. Отримувати iнформацiйнi видання Асоцiацiї.

 

3.10. Члени Асоцiацiї зобов’язанi:

3.10.1. Дотримуватися Статуту Асоцiацiї.

3.10.2. Виконувати  ухвали та розпорядження керiвних  органiв Асоцiацiї.

3.10.3. Сприяти поширенню мови есперанто всiма доступними засобами.

3.10.4. Постiйно вдосконалювати свої знання мови й ефективно використовувати їх.

3.10.5. Подавати допомогу керiвним органам Асоцiацiї у виконаннi поставлених перед Асоцiацiєю завдань.

3.10.6. Регулярно, у встановленi термiни, інформувати керівні органи Асоціації про результати своєї діяльності.
3.10.7. Регулярно, у встановлені терміни, перераховувати внески, визначенi для членiв Асоцiацiї.

3.10.8. Дбайливо ставитись до майна Асоцiацiї, сприяти змiцненню її матерiальної бази.

3.11. Члени Асоцiацiї можуть вийти з Асоцiацiї, подавши до її Президiї вiдповiдну заяву.

3.12. Iндивiдуальнi та колективнi члени Асоцiацiї, якi не дотримуються цього Статуту або своєю дiяльнiстю завдають матерiальної чи моральної шкоди Асоцiацiї, позбавляються членства в Асоцiацiї комiсiєю з iндивiдуального членства або Президiєю Асоцiацiї відповідно. Це рiшення може бути оскаржене на з’їзді.

3.13. Поновлення членства в Асоцiацiї проводиться шляхом вступу на загальних пiдставах.

3.14. Есперантисти вiком до 16 рокiв можуть бути повноважними членами Асоцiацiї (iндивiдуальними або колективними). Вони не отримують членських квиткiв, але мають тi ж права та обов’язки (за винятком пунктiв 3.9.1, 3.9.5, 3.9.6, 3.10.6 цього Статуту), що й дорослi есперантисти - члени Асоцiацiї, i представленi в керiвництвi через комiсiю Асоцiацiї "Юнi есперантисти". 

3.15. Для сприяння дiяльностi Асоцiацiї при нiй створюється "Товариство друзiв есперанто" (ТДЕ), членами якого можуть стати особи або колективи (органiзацiї), якi не послуговуються есперанто у своїй дiяльностi, але пiдтримують iдею мiжнародної планової мови i надають Асоцiацiї матерiальну, методичну, організаційну чи/та iншу допомогу. ТДЕ має статус комiсiї Асоцiацiї i через неї представлене в керiвництвi Асоцiацiї.

 

 

4. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРIВНI ОРГАНИ АСОЦIАЦIЇ

 

4.1. Органiзацiйно Асоцiацiя складається з двох типiв структур: горизонтальної та вертикальної.

4.2. Горизонтальну структуру утворюють первиннi органiзацiї Асоцiацiї: клуби, групи та інші колективи есперантистiв, якi формуються самими членами цих колективiв.

4.2.1. Клуб есперантистiв - органiзацiя есперантистiв за мiсцем проживання в кiлькостi щонайменше 10 членiв, яка працює автономно згiдно iз своїм статутом, який не повинен суперечити Статуту Асоцiацiї.

4.2.2. Група есперантистiв - об’єднання 5 - 9 есперантистiв за мiсцем проживання з метою координацiї роботи.

4.2.3. На основі (само)висунення та консультацій Президія Асоціації може призначати з числа своїх індивідуальних членів на певний термін своїх регіональних (область, район, населений пункт) уповноважених для подання організаційно-методичної допомоги в налагодженні організованої діяльності.

4.2.4. Клуби та групи есперантистiв, а також  iндивiдуальнi есперантисти можуть об’єднуватись у мiськi, обласнi те регiональнi (мiжобласнi) осередки УкрЕА безпосередньо або через цi органiзацiї.

4.3. Вертикальну структуру  Асоцiацiї  утворюють комiсiї, колективи есперантистiв, сформованi за фаховим, вiковим, цiльовим або iншим принципом з членів рiзних місцевих осередків.

4.3.1. Комiсiї формуються для координацiї дiяльностi членiв Асоцiацiї в певному напрямку в мiру необхiдностi та можливостi. Формує їх з’їзд (конгрес) Асоцiацiї, а в перiод мiж з’їздами (конгресами) - Президiя Асоцiацiї.

4.3.2. Голови комiсiй затверджуються з’їздом (конгресом) Асоцiацiї, а в перiод мiж з’їздами (конгресами) - Президією Асоцiацiї.

4.3.3. На правах комiсiї дiє "Товариство друзiв есперанто".

4.4. Керiвними органами Асоцiацiї є з’їзд (конгрес), Президiя.

4.5. Найвищим органом Асоцiацiї є з’їзд (конгрес), який скликається не рiдше разу на 3 роки з нормою представництва, яку  визначає Президiя Асоцiацi. Кворум з’їзду (конгресу) складають 2/3 зареєстрованих делегатiв.

4.6. Ухвальний голос на з’їздi (конгресі) мають лише делегати місцевих осередків Асоцiацiї та члени Президiї. У роботi з’їзду (конгресу) з правом дорадчого голосу можуть брати участь тільки члени Асоцiацiї.

4.7. Позачерговий з’їзд (конгрес) Асоцiацiї може бути скликаний Президією або КРК, а також на вимогу щонайменше 1/3 колективних членiв Асоцiацiї лише за ухвалою ПрезидiЇ або контрольно-ревiзiйної комісії.

4.8. З’їзд (конгрес) Асоцiацiї:

4.8.1. Вiдкритим голосуванням затверджує (приймає) Cтатут Асоцiацiї i, при необхiдностi, вносить до нього змiни та доповнення.
4.8.2. Заслуховує звiти Президiї та  контрольно-ревiзiйної комiсiї Асоцiацiї й оцiнює їх роботу за звiтний перiод.

4.8.3. Таємним голосуванням, з кiлькох кандидатiв, на пiдставi поданих ними довготермiнових програм дiяльностi Асоцiацiї обирає президента Асоцiацiї.

4.8.4. Вiдкритим голосуванням обирає Президiю Асоцiацiї та голiв комiсiй, контрольно-ревiзiйну комiсiю Асоцiацiї.

4.8.5. Визначає основнi напрямки дiяльностi Асоцiацiї на наступний перiод.

4.8.6. Приймає рiшення про вступ Асоцiацiї до будь-яких органiзацiй, дiяльнiсть яких сприятиме виконанню статутних завдань Асоцiацiї.

4.8.7. Обирає почесних членiв Асоцiацiї.

4.8.8. Виконує нижченаведені функції конференції в разі щорічного скликання.

4.8.9. Вирiшує iншi важливi питання в межах своєї компетенцiї. 

4.9. У перiод мiж з’їздами (конгресами) найвищим керiвним органом  Асоцiацiї є Президія Асоцiацiї, засiдання якої проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше двох разів на рiк. Кворум засiдання Президії Асоцiацiї складає 2/3 спискового складу її членiв. Рiшення Президії приймаються простою бiльшiстю голосiв.

4.10. Президiя Асоцiацiї обирається з’їздом (конгресом) і здійснює постiйне керiвництво дiяльнiстю Асоцiацiї та представляє Асоцiацiю у взаємовiдносинах з державними органами, громадськими та iншими органiзацiями.

4.11. До Президiї входять: президент, перший вiце-президент, кiлька вiце-президентiв та члени. Кiлькiсний склад Президiї визначається з’їздом (конгресом).

4.12. Президiя:

4.12.1. Провадить в життя ухвали з’їзду (конгресу) в перiод мiж їх засіданнями.

4.12.2. Складає рiчнi робочi плани Асоцiацiї.

4.12.3. Складає рiчнi кошториси Асоцiацiї.

4.12.4. Приймає до УкрЕА нових колективних членiв i виключає з членiв тих, що не виконують встановлених цим Статутом обов’язкiв.

4.12.5. Готує та скликає засiдання Президії Асоцiацiї й з’їзд.

4.12.6. Керує видавничою дiяльнiстю Асоцiацiї.

4.12.7. Випускає iнформацiйний бюлетень Асоцiацiї.

4.12.8. Започатковує та пiдтримує зв’язки з органiзацiями есперантистiв iнших країн, визначає форми участi Асоцiацiї в мiжнародних заходах есперантистiв.

4.12.9. Iнформує громадськiсть України та iнших країн про дiяльнiсть Асоцiацiї.

4.12.10. Розглядає звернення колективiв есперантистiв i окремих есперантистiв з питань дiяльностi Асоцiацiї.

4.12.11. Керує господарською дiяльнiстю Асоцiацiї, розпоряджається майном i фiнансами Асоцiацiї.

4.12.12. Вирiшує всi поточнi питання дiяльностi Асоцiацiї.

4.13.1. Президент Асоцiацiї обирається строком на 3 роки.

4.13.2. Президент Асоцiацiї, а за його вiдсутностi - вiце-президент органiзовує роботу Президiї Асоцiацiї, проводить засiдання, укладає та розриває вiд iменi Асоцiацiї господарськi угоди, контролює роботу пiдроздiлiв. Вiн користується правом прийому на роботу та звiльнення працiвникiв, разом з бухгалтером (скарбником) Асоцiацiї пiдписує фiнансовi документи, видає доручення. 

4.14. Вiце-президент Асоцiацiї та члени Президiї ведуть укрупненi сектори роботи Асоцiацiї та координують роботу комiсiй та місцевих осередків.

4.15. Контролюючим органом Асоцiацiї є контрольно-ревiзiйна комiсiя, яка обирається з’їздом (конгресом) Асоцiацiї на 3 роки у кількості 3 осіб та є йому пiдзвiтна. Вона контролює фiнансову, господарську та iншу дiяльнiсть Асоцiацiї, стан i облiк матерiальних цiнностей, перевiряє правильнiсть виконання ухвал з’їздiв i конференцій, стан дiловодства в органiзацiях Асоцiацiї.

4.16. У разi неможливостi проведення з’їзду (конгресу) Асоцiацiї в належнi термiни, з iнiцiативи місцевих осередків може бути проведений референдум з тих чи iнших питань. Результати референдуму вважаються дiйсними за умови участi в ньому щонайменше 2/3 місцевих осередків.

4.17. При неможливостi провести засiдання Президії  в належнi термiни її члени мають право з власної iнiцiативи органiзувати письмове голосування з тих чи iнших питань.

 

5. КОШТИ ТА ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ

 

5.1. Кошти Асоцiацiї складаються з:

5.1.1. Вiдрахувань (внескiв) колективних та iндивiдуальних членiв Асоцiацiї.

5.1.2. Цiльових внескiв (добровiльних пожертвувань) органiзацiй i громадян.

5.1.3. Доходів вiд господарської та іншої комерційної діяльностi, створених госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств із статусом юридичної особи.

5.1.4. Пожертвувань громадян, підприємств та організацій.             

5.2. Асоцiацiя має право користуватися банкiвськими кредитами.

5.3. Ухвала про цiльове фiнансування окремих програм або заходiв Асоцiацiї приймається Президiєю Асоцiацiї.

5.4. Асоцiацiя веде бухгалтерський облік та статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством.

5.5. Не витраченi у поточному роцi кошти Асоцiацiї залишаються в її розпорядженнi та включаються в кошторис наступного року перехiдним залишком.

5.6. Матерiальну вiдповiдальнiсть за збереження коштiв та iншого майна Асоцiацiї несуть президент i скарбник Асоцiацiї, а також особи, вказанi в положеннi про спецiалiзованi та госпрозрахунковi пiдроздiли Асоцiацiї.

 

6. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Асоцiацiя є юридичною особою. У вiдповiдностi до своїх завдань i згiдно з чинним законодавством вона має право купувати, приймати в дарунок i вiдчужувати майно, вiдкривати й закривати банкiвськi рахунки, укладати угоди та iншi юридичнi акти, зокрема й мiжнароднi, виступати в ролi позивача та вiдповiдача в судах i арбiтражах, а також співпрацювати з організаціями, дiяльнiсть яких вiдповiдає завданням Асоцiацiї.

6.2. Асоцiацiя користується правами "асоцiацiї дiлової співпраці iз зарубiжними країнами", прямо або опосередковано встановлює зв’язки та здiйснює дiлову спiвпрацю iз зарубіжними країнами.

6.3. Правами юридичної особи можуть володiти також місцеві осередки – юридичні особи.

6.4. Асоцiацiя має свiй бланк, кутовий штамп i круглу печатку з емблемою есперанто та своєю назвою, яка наводиться мовами українською та есперанто.

6.5. З метою виконання статутних завдань і цілей Асоціація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

6.6. Асоціація має право виступати співзасновником клубів, груп та інших об’єднань громадян за інтересами.

6.7. Асоцiацiя має для всiх своїх членiв, що належать до неї як iндивiдуально, так i через колективи есперантистiв, членський квиток єдиного зразка та нагрудний членський значок, якi затверджуються Президією Асоцiацiї, а також емблему та символiку, якi затверджуються в тому ж порядку. Символіка Асоціації реєструється у встановленому законом порядку.

 

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

               

7.1.  Реорганізація чи ліквідація Асоцiацiї може здійснюватися в добровільному та примусовому порядку.
7.2. Асоціація може бути реорганізована чи лiквiдована за ухвалою двох з’їздiв (конгресів) Асоцiацiї, якi відбулись поспiль, за умови присутностi на кожному з них щонайменше 2/3 делегатiв, бiльшiстю щонайменше 2/3 голосiв. 

7.3. За поданням легалізуючого органу або прокурора рішенням суду Асоціація примусово розпускається (ліквідується) у випадках:

         1) вчинення дій, передбачених чинним законодавством України;

         2) продовження протиправної діяльності після накладення стягнень, передбачених законодавством.

7.4. У випадку лiквiдацiї Асоцiацiї правові та майнові питаннявирішуються ліквідаційною комісією згідно з чинним законодавством
7.5. У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповівного виду, або зараховані до доходу бюджету.

 

 

8. Зміни та доповнення до Статуту

8.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться з’їздом (конгресом), якщо на ньому присутні 2/3 членів УкрЕА. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 делегатів з’їзду (конгресу).

8.2. Про зміни та доповнення до Статуту в 5-денний строк повідомляється Міністерство юстиції України.


Regularo (interna) pri kotizoj de Ukrainia Esperanto Asocio