Додаток №6

до Статуту Української есперанто асоціації
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на XV конгресі Української есперанто асоціації
"28"жовтня 2006 року
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ (КРК)
УКРАЇНСЬКОЇ ЕСПЕРАНТО АСОЦІАЦІЇ

1. Контролюючим органом Асоціації є контрольно-ревізійна комісія Асоціації (надалі — КРК Асоціації).
1.1. До складу КРК Асоціації входять:
– голова комісії;
– заступник голови комісії;
– член комісії.
1.2. Обрання членів КРК Асоціації та її керівників:
1.2.1. КРК Асоціації обирається строком на 3 роки з'їздом (Конгресом) Асоціації, але не більше ніж на два послідовні терміни згідно з процедурою, що викладена в окремому "Положенні про з'їзд (Конгрес), конференцію Асоціації", і підзвітна лише з'їзду (Конгресу) Асоціації.
1.2.2. Голова комісії та заступник голови комісії КРК Асоціації обираються згідно з процедурою, що викладена в окремому "Положенні про з'їзд (Конгрес), конференцію Асоціації".
1.3. Рішення КРК Асоціації приймаються відкритим голосуванням простою (50 відсотків+1 голос) більшістю голосів всіх її членів. В разі, якщо голосування за будь-яке рішення не виявило простої (50 відсотків+1 голос) більшості голосів всіх її членів, рішення визнається таким, що не прийнято.
1.4. КРК Асоціації:
1.4.1. Контролює:
– фінансову, господарську та іншу діяльність Асоціації;
– стан діловодства вищого виконавчого та робочого органів Асоціації;
– стан і облік матеріальних цінностей;
– правильність виконання ухвал найвищого керівного органу Асоціації.
1.4.2. Розглядає скарги членів Асоціації щодо порушень, які можуть мати місце у діяльності вищого виконавчого та робочого органів Асоціації та здійснює заходи для усунення зазначений порушень.
1.4.3. При проведенні референдуму Асоціації здійснює підрахунки учасників та голосів при голосуванні, обробку результатів.
1.4.4. Виконує інші функції, що пов’язані з контролем діяльності Асоціації.
1.4.5. Розробляє рекомендації по усуненню можливих недоліків в діяльності Асоціації, які можуть бути виявлені під час виконання КРК Асоціації своїх функцій.
1.5. Права і обов'язки КРК:
1.5.1. КРК Асоціації має право:
1.5.1.1. Визначати зручні для неї час і місце проведення перевірок.
1.5.1.2. Контролювати будь-які документи вищого виконавчого та робочого органів Асоціації, вимагати надання будь-якої необхідної для здійснення перевірок інформації, в тому числі — у зручній для неї формі, якщо ці вимоги КРК Асоціації не суперечать чинному законодавству України.
1.5.1.3. У випадку необхідності скликати позачерговий з'їзд (конгрес) Асоціації.
1.5.1.4. З метою підвищення рівня контролю залучати до своєї роботи (в тому числі до перевірок) будь-яких консультантів та фахівців за своїм вибором.
1.5.2. КРК Асоціації не має права під час перевірок висувати будь-які вимоги, що суперечать чинному законодавству України.
1.5.3. КРК Асоціації зобов'язаний:
1.5.3.1. Дотримуватись під час перевірок норм та правил, що встановлені чинним законодавством України.
1.5.3.2. Здійснювати перевірки діяльності вищого виконавчого та робочого органів Асоціації щонайменше 2 (два) рази протягом календарного року.
1.5.3.3. Оформляти результати перевірок відповідними актами.
1.5.3.4. Доводити результати перевірок до відома членів Асоціації не пізніше ніж за 1 (один) місяць після завершення відповідної перевірки:
– проміжних — через офіційне періодичне друковане видання Асоціації;
– річних — на з'їзді (Конгресі) Асоціації та через офіційне періодичне друковане видання Асоціації.