Додаток №5

до Статуту Української есперанто асоціації
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на XV конгресі Української есперанто асоціації
"28" жовтня 2006 року
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ (CENTRA OFICEJO)
УКРАЇНСЬКОЇ ЕСПЕРАНТО АСОЦІАЦІЇ

1. Робочим органом Асоціації є Центральне Управління (Centra oficejo) Асоціації. Центральне Управління (Centra oficejo) Асоціації є професійною (тобто побудованою, в першу чергу, на основі професійної діяльності) структурою Асоціації.
1.1. Центральне Управління (Centra oficejo) Асоціації виконує такі функції:
1.1.1. Здійснює:
– організаційне, технічне та інше забезпечення діяльності Асоціації;
– забезпечує функціонування всіх структур Асоціації;
– веде облік членів Асоціації, веде і супроводжує все необхідне інформаційне та організаційне забезпечення цього напрямку діяльності Асоціації.
1.1.2. Створює та забезпечує функціонування архівів, бібліотек, фоно-, фільмо-, відео- та аудіотек Асоціації.
1.1.3. Веде бухгалтерський, податковий та статистичний облік Асоціації, складає звіти та звітує перед відповідними державними установами.
1.1.4. За участю вищого виконавчого органу Асоціації організує та проводить усі офіційні заходи різного територіального рівня (конференції, семінари, зльоти, фестивалі тощо), а також міжнародні заходи, бере участь в організації та проведенні разом з вищим виконавчим органом Асоціації з'їздів (Конгресів) Асоціації.
1.1.5. Організовує та забезпечує функціонування курсів та семінарів різного рівня для початкового вивчення мови та підвищення кваліфікації есперантистів.
1.1.6. Створює та забезпечує функціонування спеціалізованих структур для надання методичної, організаційної та іншої допомоги членам Асоціації, а також іншим есперантистам в проведенні ними своєї роботи.
1.1.7. Створює та забезпечує функціонування спеціалізованих структур для надання фахівцям методичної, організаційної та іншої допомоги у використанні мови есперанто для фахових цілей.
1.1.8. Здійснює видавничу діяльність Асоціації.
1.1.9. Здійснює інформаційну діяльність Асоціації.
1.1.10. Забезпечує всі технічні та організаційні аспекти взаємовідносин між:
1.1.10.1. Асоціацією та Універсальною есперанто асоціацією.
1.1.10.2. Асоціацією та іншими національними асоціаціями.
1.1.10.3. Асоціацією та іншими есперантськими та неесперантськими організаціями.
1.1.10.4. Асоціацією та її членами.
1.1.10.5. Асоціацією та іншими есперантистами.
1.1.11. Через свої спеціалізовані структури допомагає членам Асоціації, а також іншим есперантистам в придбанні необхідних методичних, інформаційних та інших матеріалів (в тому числі — друкованих).
1.1.12. Здійснює діловодство Асоціації.
1.1.13. Координує та здійснює необхідні заходи, які пов'язані із створенням та функціонуванням установ, організацій і підприємств із статусом юридичної особи, що започатковує Асоціація. Всі норми, правила, регламент та порядок цієї діяльності визначаються окремим "Положенням про спеціалізовані та госпрозрахункові підрозділи Української есперанто асоціації" (надалі — "Положення про спеціалізовані та госпрозрахункові підрозділи Асоціації"), яке розробляється робочим органом Асоціації, затверджується вищим виконавчим органом Асоціації та є невід'ємною частиною цього Статуту.
1.2. Керує роботою Центрального Управління (Centra oficejo) Асоціації виконавчий директор Асоціації, який обирається згідно зі ст. 3.4. окремого "Положення про з'їзд (Конгрес), конференцію Асоціації".
1.3. Кількісний та посадовий склад Управління (Centra oficejo) Асоціації, розміри заробітної плати його робітників визначаються штатним розкладом, який розробляє та подає виконавчий директор Асоціації, і затверджує президент Асоціації.
2. Створення Центрального Управління (Centra oficejo) Асоціації та розгортання його діяльності здійснюється поетапно за планами, які розробляє та здійснює робочий орган Асоціації і затверджує вищий виконавчий орган Асоціації.