Додаток №4

до Статуту Української есперанто асоціації
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на XV конгресі Української есперанто асоціації
"28" жовтня 2006 року
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИЩИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРЕЗИДІЮ)
УКРАЇНСЬКОЇ ЕСПЕРАНТО АСОЦІАЦІЇ

1. Вищим виконавчим органом Асоціації є президія Асоціації.
1.1. Президія Асоціації виконує такі завдання:
1.1.1. Реалізує ухвали найвищого керівного органу Асоціації.
1.1.2. Складає річні та перспективні робочі плани Асоціації.
1.1.3. Приймає нових членів Асоціації і виключає членів згідно з ст. 9.2. "Положення про членів Асоціації".
1.1.4. Випускає офіційні друковані видання Асоціації.
1.1.5. Започатковує та підтримує офіційні зв'язки Асоціації з міжнародними есперантськими організаціями та есперантськими організаціями інших країн, визначає форми участі Асоціації в міжнародних заходах.
1.1.6. Інформує громадськість України та інших країн про діяльність Асоціації.
1.1.7. Розглядає звернення членів Асоціації з питань її діяльності.
1.1.8. Вирішує всі поточні питання діяльності Асоціації, а також питання, вирішення яких не обумовлено нормативним документами Асоціації як такі, що вирішуються іншими органами Асоціації.
1.2. Рішення президії Асоціації приймаються відкритим голосуванням простою (50 відсотків+1 голос) більшістю голосів всіх її членів. В разі, якщо голосування за будь-яке рішення не виявило простої (50 відсотків+1 голос) більшості голосів всіх її членів, рішення визнається таким, що не прийнято.
1.3. До складу президії Асоціації обов'язково входять: президент Асоціації, віце-президент, генеральний секретар. Також до складу президії Асоціації входять члени президії, кількість яких визначається необхідністю.
1.3. 1. Президент Асоціації:
1.3.1.1. Обирається найвищим керівним органом Асоціації строком на 3 роки, але не більше ніж на два послідовні терміни за процедурою, що наведена в окремому "Положенні про з'їзд (Конгрес), конференцію Асоціації".
1.3.1.2. Президент, а за його відсутності і у випадку неможливості виконання президентом своїх обов'язків (що визнається у письмовій формі безпосередньо самим президентом або одностайним рішенням всіх інших членів президії) — віце-президент:
1.3.1.2.1. Організовує та координує роботу президії Асоціації.
1.3.1.2.2. Готує, скликає та веде засідання президії Асоціації.
1.3.1.2.3. Керує господарською діяльністю Асоціації, розпоряджається майном Асоціації.
1.3.1.2.4. Укладає та розриває господарські угоди.
1.3.1.2.5. Виконує функції керівництва фінансами та є розпорядником кредиту.
1.3.1.2.6. Користується правом прийому на роботу та звільнення працівників всіх підрозділів та структур Асоціації.
1.3.1.2.7. Разом з бухгалтером Асоціації підписує фінансові документи, видає доручення і затверджує їх печаткою Асоціації.
1.3.1.2.8. Координує та контролює роботу робочого органу та інших підрозділів та структур Асоціації.
1.3.1.2.9. Виконує представницькі функції або доручає їх виконання іншим відповідальним особам, для чого видає їм письмові доручення за своїм підписом, затверджені печаткою Асоціації.
1.3.1.2.10. Затверджує проекти річних кошторисів Асоціації для подання найвищому керівному органу Асоціації.
1.3.1.2.11. Складає річні звіти для подання найвищому керівному органу Асоціації, а також звіти для подання контролюючому органу Асоціації.
1.3.1.2.12. Затверджує складені робочим органом Асоціації бухгалтерські, податкові та статистичні звіти для подання відповідним державним установам.
1.3.1.3. Віце-президента і генерального секретаря Асоціації пропонує президент Асоціації і затверджує найвищий керівний орган Асоціації за процедурою, що наведена в окремому "Положенні про з'їзд (Конгрес), конференцію".
1.3.1.3.1. Віце-президент керує есперантською діяльністю Асоціації, веде якийсь укрупнений сектор роботи Асоціації і координує роботу головних комісій та інших органів Асоціації, а на час відсутності президента Асоціації і у випадку неможливості виконання президентом своїх обов'язків виконує обов'язки останнього. Для виконання своїх завдань віце-президент може залучати необхідних фахівців та використовувати можливості робочого органу Асоціації.
1.3.1.3.2. Генеральний секретар Асоціації координує роботу з документами Асоціації та керує діяльністю з видання офіційних друкованих видань Асоціації: періодичного інформаційного бюлетеня, офіційного щорічного видання Асоціації (Jarlibro de UkrEA) і т. ін. Для виконання своїх завдань генеральний секретар може залучати необхідних фахівців та використовувати можливості робочого органу Асоціації.
1.3.1.4. Членів президії призначає президент Асоціації. Члени президії за дорученням президента ведуть укрупнені сектори роботи Асоціації, координують роботу відповідних комісій, інших підрозділів та структур Асоціації. Для виконання своїх завдань члени президії можуть залучати необхідних фахівців та використовувати можливості робочого органу Асоціації.
1.3.1.5. Віце-президент, генеральний секретар та члени президії мають право будь-якого моменту піти у відставку, подавши для цього не менш ніж за 1 (один) місяць відповідну письмову заяву президенту Асоціації. В цьому випадку президент Асоцііації призначає:
1.3.1.5.1. Тимчасових віце-президента, генерального секретаря, без затвердження їх найвищим керівним органом на термін до найближчого з'їзду (Конгресу) Асоціації, на якому відбувається процедура їх затвердження згідно з ст. 3.3. окремого "Положення про з'їзд (Конгрес), конференцію Асоціації".
1.3.1.5.2. Нових членів президії замість тих, що вибули. Новопризначені члени президії затвердження найвищим керівним органом Асоціації не потребують.