Додаток №3

до Статуту Української есперанто асоціації
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на XV Конгресі Української есперанто асоціації
"28" жовтня 2006 року
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЧЛЕНІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСПЕРАНТО АСОЦІАЦІЇ

1. Асоціація складається з індивідуальних та почесних членів. Колективне членство в Асоціації не передбачено.
2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути особи, що мешкають в Україні або є громадянами України, а також мешкають або є громадянами інших країн і походять з України, визнають цей Статут, та послуговуються мовою есперанто.
3. Індивідуальні члени поділяються на три категорії:
3.1. Категорія A: будь-які особи, що мешкають в Україні або є громадянами України, а також мешкають або є громадянами інших країн і походять з України, які сплатили разовий вступний внесок. Розмір вступного внеску визначається окремим внутрішнім "Положенням про внески Української есперанто асоціації" (надалі — "Положення про внески Асоціації"), яке розробляється вищим виконавчим органом Асоціації і затверджується найвищим керівним органом Асоціації. Індивідуальне членство категорії A є довічним і може бути анульованим лише за умов, які наведені в ст. 9. цього Положення.
3.2. Категорія B: індивідуальні члени, що належать до категорії A та сплатили щорічний внесок індивідуального члена категорії B. Розмір щорічного внеску визначається окремим внутрішнім "Положенням про внески Асоціації". Індивідуальний член Асоціації категорії B водночас є асоційованим членом (aligita membro) Універсальної есперанто асоціації. Індивідуальне членство категорії B поновлюється щорічно. Індивідуальне членство категорії B вважається дійсним, якщо щорічний внесок сплачено до 1 березня поточного року. В разі несплати або несвоєчасної сплати щорічного внеску індивідуальний член автоматично переводиться до індивідуальних членів категорії A. Індивідуальне членство категорії B може бути автоматично поновлено наступного року, якщо виконано умови щодо терміну сплати щорічного внеску. У випадку вступу до Асоціації нового члена після вищезазначеної крайньої дати сплати щорічного внеску, асоційоване членство (aligita membreco) в Універсальній есперанто асоціації оформляється з року, наступного за роком вступу до Асоціації.
3.3. Категорія C: індивідуальні члени, що належать до категорії A та сплатили щорічний внесок (який дорівнює щорічному внеску індивідуального члена категорії B) і щорічний членський внесок з відповідної категорії індивідуального членства для Універсальної есперанто асоціації. Розмір щорічного членського внеску до УЕА визначається згідно тарифу УЕА на поточний рік. Індивідуальний член Асоціації категорії C є водночас індивідуальним членом (individua membro) відповідної категорії Універсальної есперанто асоціації. Індивідуальне членство категорії C поновлюється щорічно. Індивідуальне членство категорії C вважається дійсним, якщо щорічний внесок сплачено до 1 березня поточного року. В разі несплати або несвоєчасної сплати щорічного внеску індивідуальний член автоматично переводиться до індивідуальних членів категорії A. Індивідуальне членство категорії C може бути автоматично поновлено наступного року, якщо виконано умови щодо терміну сплати щорічного внеску. У випадку вступу до Асоціації нового члена після вищезазначеної крайньої дати сплати щорічного внеску, індивідуальне членство (individua membreco) в Універсальної есперанто асоціації оформляється з року, наступного за роком вступу до Асоціації.
4. На добровільній основі індивідуальні члени можуть об'єднуватись в колективи на місцях, за фаховими інтересами або на будь-яких інших засадах. Членство в Асоціації не залежить від будь-якої форми об'єднання есперантистів.
5. Порядок прийому індивідуальних членів Асоціації:
5.1. Прийом членів відбувається на підставі письмової заяви на вступ до Асоціації вільної форми, яка подається на ім'я керівника вищого виконавчого органу, із зазначенням інформації про себе згідно встановленого вищим виконавчим органом Асоціації переліку. Керівник вищого виконавчого органу, якщо відсутні будь-які підстави для відмови у прийомі і подана заява відповідає необхідним вимогам, передає її до робочого органу Асоціації для реєстрації членства.
5.2. Керівник вищого виконавчого органу має право відмовити у прийомі у випадку, якщо існують будь-які мотивовані (ті, що базуються на конкретних статтях Статуту Асоціації або на відповідному рішенню найвищого керівного органу) підстави для відмови у прийомі. Про відмову у прийомі керівник вищого виконавчого органу зобов'язаний письмово інформувати особу, що подала заяву на вступ, з обов'язковим наведенням причин та відповідних статей Статуту Асоціації або рішення найвищого керівного органу.
5.3. У випадку відмови у прийомі особа, якій було відмовлено, може подати апеляцію найвищому керівному органу Асоціації за підписом щонайменше 3 (трьох) індивідуальних членів Асоціації категорій B і C. Найвищий керівний орган Асоціації зобов'язаний на своєму найближчому засіданні розглянути вищевказану апеляцію та винести рішення з цього питання. Рішення найвищого керівного органу Асоціації є остаточним і оскарженню в інших інстанціях не підлягає.
5.4. Дата прийому в члени Асоціації визначається датою на платіжному документі, який підтверджує сплату відповідного внеску або внесків.
5.5. Кожен індивідуальний член Асоціації протягом 2 (двох) місяців з дати прийому отримує від робочого органу Асоціації членський квиток встановленого зразка.
5.6. Кожен індивідуальний член Асоціації, якщо його категорія членства відрізняється від категорії A, протягом 3 (трьох) місяців з дати прийому отримує від робочого органу Асоціації офіційне повідомлення про його категорію членства.
6. Почесними членами Асоціації можуть бути обрані есперантисти, а також особи, які не послуговується мовою есперанто, що мешкають в Україні або є громадянами України, а також громадянами інших країн, які зробили вагомий внесок у справу поширення мови есперанто або надали вагому допомогу чи важливі послуги Асоціації. Рішення про обрання почесним членом приймає найвищій керівний орган Асоціації. Всі норми для обрання почесного члена визначаються окремим внутрішнім "Положенням про почесних членів Асоціації", яке розробляється вищим виконавчим органом Асоціації і затверджується найвищим керівним органом Асоціації. Для отримання права ухвального голосу на поточний рік есперантисти, яких обрано почесними членами, повинні підтвердити категорію B або C індивідуального членства в Асоціації на поточний рік згідно зі ст.ст. 3.2., 3.3. цього Положення.
7. Члени Асоціації мають право (по категоріях):
7.1. Індивідуальні члени категорії А мають право:
7.1.1. Брати участь у всіх заходах Асоціації.
7.1.2. Звертатись в усі органи Асоціації і вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації та її органів.
7.1.3. Отримувати організаційно-методичну та іншу допомогу відповідних органів Асоціації, користуватися системою підвищення своєї есперантської кваліфікації на засадах, які встановлюються вищим виконавчим органом Асоціації.
7.1.4. Брати участь в діяльності спеціалізованих, госпрозрахункових та інших підрозділів Асоціації, користуватися їх послугами, а також майном та матеріальною базою Асоціації на засадах, які встановлюються вищим виконавчим органом Асоціації.
7.1.5. Брати участь у роботі найвищого керівного органу Асоціації з правом дорадчого голосу.
7.1.6. Отримувати офіційні інформаційні видання Асоціації. Рішення про засади надання офіційних інформаційних видань Асоціації індивідуальним членам категорії А приймаються вищим виконавчим органом Асоціації.
7.2. Індивідуальні члени категорії B мають усі права індивідуальних членів категорії A, а також мають право:
7.2.1. Отримувати організаційно-методичну та іншу допомогу відповідних органів Асоціації, користуватися системою підвищення своєї есперантської кваліфікації на пільгових засадах, які встановлюються вищим виконавчим органом Асоціації.
7.2.2. Брати участь в діяльності спеціалізованих, госпрозрахункових та інших підрозділів Асоціації, користуватися їх послугами, а також майном та матеріальною базою Асоціації на пільгових засадах, які встановлюються вищим виконавчим органом Асоціації.
7.2.3. Бути делегатами найвищого керівного органу Асоціації з правом ухвального голосу.
7.2.4. Пропонувати кандидатів на всі виборні посади Асоціації.
7.2.5. Бути обраним на всі виборні посади Асоціації.
7.2.6. Регулярно отримувати офіційний періодичний інформаційний бюлетень Асоціації за рахунок щорічних внесків.
7.2.7. Бути делегованим як офіційний представник Асоціації на міжнародні заходи, в тому числі — есперантські, а також на заходи національних есперантських організацій. Рішення про делегування приймають найвищий керівний або вищий виконавчий органи.
7.3. Індивідуальні члени категорії C мають усі права індивідуальних членів категорії B, а також мають право виступати від власного імені як індивідуальні члени Універсальної есперанто асоціації на міжнародних заходах есперантистів, а також на заходах національних есперантських організацій.
7.4. Почесні члени, якщо вони одночасно не є індивідуальними членами категорій B і C, мають всі права індивідуальних членів категорії A, а також мають право користуватися послугами спеціалізованих, госпрозрахункових та інших підрозділів Асоціації, і майном та матеріальною базою Асоціації на пільгових засадах, які встановлюються вищим виконавчим органом Асоціації. Почесні члени, якщо вони водночас є індивідуальними членами категорій B і C, мають усі права індивідуальних членів відповідних категорій.
8. Члени Асоціації зобов'язані:
8.1. Дотримуватися Статуту Асоціації.
8.2. Виконувати рішення найвищого керівного, вищого виконавчого, контролюючого та робочого органів Асоціації.
8.3. Сприяти виконанню та надавати допомогу керівним, виконавчим, контролюючим та робочим органам Асоціації у виконанні основних завдань Асоціації, які визначені статтею 2.2. Статуту Асоціації.
8.4. Дбайливо ставитись до майна Асоціації.
9. Припинення членства в Асоціації:
9.1. Члени Асоціації можуть припинити своє членство за власним бажанням, подавши до вищого виконавчого органу Асоціації відповідну письмову заяву.
9.2. Члени Асоціації можуть бути примусово позбавлені членства:
9.2.1. Якщо вони не дотримуються Статуту Асоціації — за рішенням найвищого керівного органу Асоціації.
9.2.2. Якщо вони не виконують рішень вищого виконавчого, контролюючого та робочого органів Асоціації — за рішенням найвищого керівного органу Асоціації.
9.2.3. Якщо вони своєю діяльністю завдають моральної шкоди Асоціації — за рішенням найвищого керівного органу Асоціації.
9.2.4. Якщо вони своєю діяльністю завдають матеріальної шкоди Асоціації — рішенням вищого виконавчого органу Асоціації.
9.2.5. Члени Асоціації, які були примусово позбавлені членства за рішенням вищого виконавчого органу Асоціації за ст. 9.2.4. цього Положення, можуть оскаржити це рішення перед найвищим керівним органом Асоціації, подавши голові зборів з'їзду (Конгресу) Асоціації відповідну заяву. Рішення найвищого керівного органу Асоціації з цього питання є остаточним і оскарженню в будь-яких інших інстанціях не підлягає.
9.3. Поновлення членства в Асоціації здійснюється шляхом вступу до Асоціації на загальних підставах, якщо рішенням найвищого керівного органу Асоціації, прийнятим з питання припинення членства в кожному конкретному випадку за ст. 9.2.5., не передбачено інше.
9.4. Особи віком до 16 років можуть бути членами будь-якої категорії, мають ті ж права (за винятком статей 7.1.4., 7.2.2. , 7.2.4., 7.2.5.) та обов'язки, що й дорослі члени.