Додаток №1

до Статуту Української есперанто асоціації
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на XV конгресі Української есперанто асоціації
"28" жовтня 2006 року
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО З'ЇЗД (КОНГРЕС), КОНФЕРЕНЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСПЕРАНТО АСОЦІАЦІЇ

1. Найвищим керівним органом Асоціації є з'їзд (конгрес) Асоціації. З'їзд (конгрес) Асоціації може бути черговим або позачерговим.
1.1. Черговий з'їзд (конгрес) Асоціації:
1.1.1. Виконує такі завдання:
1.1.1.1. Відкритим голосуванням кваліфікованою (2/3+1 голос) більшістю голосів зареєстрованих на ньому делегатів приймає (затверджує) Статут Асоціації і в разі необхідності вносить до нього зміни та доповнення згідно з процедурою, яка викладена в розділі 8 Статуту Асоціації.
1.1.1.2. Заслуховує звіти за міжз'їздівський період керівника вищого виконавчого органу Асоціації, контролюючого органу Асоціації, а також керівника робочого органу Асоціації.
1.1.1.3. Оцінює роботу вищого виконавчого органу Асоціації та його керівника, контролюючого органу Асоціації, а також керівника робочого органу Асоціації.
1.1.1.4. Обирає керівника вищого виконавчого органу, керівника робочого органу та членів контролюючого органу Асоціації, затверджує інших керівників вищого виконавчого органу, що обов'язково входять до його складу. Процедуру виборів викладено в ст. 3 цього Положення.
1.1.1.5. Визначає основні напрямки діяльності Асоціації.
1.1.1.6. Приймає рішення про вступ Асоціації до будь-яких організацій, діяльність яких сприятиме виконанню статутних завдань Асоціації.
1.1.1.7. Обирає почесних членів Асоціації.
1.1.1.8. Затверджує річні та перспективні кошториси Асоціації.
1.1.1.9. Розглядає та вирішує інші питання в межах своєї компетенції.
1.1.2. Скликається не рідше 1 разу на 3 роки, переважно восени, як правило, в листопаді.
1.1.3. Норми, правила, регламент та порядок проведення з'їзду (конгресу) Асоціації:
1.1.3.1. В роботі з'їзду мають право брати участь всі члени Асоціації. Всі присутні індивідуальні члени Асоціації категорії A і почесні члени мають право дорадчого голосу і є учасниками з'їзду (конгресу) Асоціації. Всі присутні індивідуальні члени Асоціації категорій B і C мають право ухвального голосу і є делегатами з'їзду (конгресу). У випадку, якщо в одному населеному пункті індивідуальні члени Асоціації об'єднані в декілька колективів, делегатами з'їзду (конгресу) мають право бути не більше 5 (п'яти) індивідуальних членів Асоціації категорій B і C від кожного колективу. В такому разі кількість делегатів і їх перелік визначаються самими колективами. Інші присутні члени Асоціації категорій B і C від цих колективів мають право дорадчого голосу і є учасниками з'їзду (конгресу) Асоціації. Ця сама норма діє і у випадку, коли від одного населеного пункту бажають взяти участь в з'їзді (конгресі) Асоціації більше 5 (п'яти) індивідуальних членів Асоціації категорій B і C, незалежно від того, об'єднані вони в колектив чи ні. В такому випадку кількість делегатів і їх перелік визначаються самими індивідуальними членами Асоціації категорій B і C із вищевказаного населеного пункту за взаємною домовленістю або жеребкуванням. В обох випадках право ухвального голосу для кожного делегата затверджує з'їзд (конгрес) Асоціації.
1.1.3.2. Делегатами з'їзду (конгресу) є тільки фізично присутні і зареєстровані на з'їзді (конгресі) індивідуальні члени Асоціації категорій B і C. Передача права ухвального голосу у будь-якій формі заборонена, за винятком випадків надання індивідуальному члену Асоціації категорії А нотаріально засвідченого доручення на представництво на поточному з'їзді (конгресі) Асоціації.
1.1.3.3. З'їзд (конгрес) Асоціації визнається дійсним, якщо на ньому зареєструвались не менш ніж 15 відсотків від загальної кількості індивідуальних членів Асоціації категорій B і C.
1.1.3.4. Кворум з'їзду (конгресу) Асоціації (кількість присутніх делегатів, які мають право ухвалювати рішення) складають 2/3 зареєстрованих на ньому делегатів.
1.1.3.5. Рішення з'їзду (конгресу) Асоціації приймаються відкритим голосуванням простою (50 відсотків+1 голос) більшістю голосів зареєстрованих на ньому делегатів, за винятком питань, які, згідно із Статутом Асоціації та додатками до нього (Положеннями), потребують іншого. У випадку, якщо голосування за будь-яке рішення не виявило простої (50 відсотків+1 голос) більшості голосів зареєстрованих на ньому делегатів, крім питань, які потребують іншого, рішення визнається таким, що не прийняте.
1.1.4. Головні питання, які планується внести до порядку денного з'їзду (конгресу) Асоціації, повинні бути доведені до відома членів Асоціації вищим виконавчим органом через офіційне періодичне друковане видання Асоціації не менш ніж за 1 (один) місяць до дати початку з'їду (конгресу) Асоціації.
1.2. Позачерговий з'їзд (конгрес) Асоціації:
1.2.1. Вирішує ті ж питання, що й черговий з'їзд, а також нагальні питання, які стали причиною його скликання.
1.2.2. Скликається в разі виконання будь-якої з перелічених умов:
1.2.2.1. За рішенням вищого виконавчого органу Асоціації;
1.2.2.2. За рішенням контролюючого органу Асоціації;
1.2.2.3. За письмовою вимогою індивідуальних членів Асоціації категорій B і C із обов'язковим переліком причин, через які вимагається проведення позачергового з'їзду (конгресу) Асоціації. Письмова вимога повинна бути подана до вищого виконавчого органу Асоціації щонайменше 1/3 індивідуальних членів Асоціації категорій B і C. Кількість індивідуальних членів Асоціації, які подали письмову вимогу про проведення позачергового з'їду (конгресу), підраховується контролюючим органом Асоціації.
1.2.3. Вищий виконавчий орган зобов'язаний скликати позачерговий з'їзд (конгрес) Асоціації у двомісячний термін, якщо виконано будь-яку з умов, що викладені в ст.ст. 1.2.2.1-1.2.2.3 цього Положення. Час проведення позачергового з'їзду (конгресу) Асоціації не лімітується.
1.2.4. Норми, правила, регламент та порядок проведення позачергового з'їзду (конгресу) Асоціації відповідають нормам, правилам, регламенту та порядку проведення з'їзду (конгресу) Асоціації, вказаним у ст.ст. 1.1.3.1.-1.1.3.5. цього Положення.
1.2.5. Головні питання, які планується внести до порядку денного позачергового з'їзду (конгресу) Асоціації, повинні бути доведені вищим виконавчим органом до відома членів Асоціації через офіційне періодичне друковане видання Асоціації не менш ніж за 1 (один) місяць до дати початку позачергового з'їду (конгресу) Асоціації.
1.2.6. Ініціатори проведення позачергового з'їзду (конгресу) Асоціації мають право повідомити інших членів Асоціації через офіційне періодичне друковане видання Асоціації про свою вимогу провести позачерговий з'їзд (конгрес) Асоціації.
2. В період між з'їздами (конгресами) Асоціації для вирішення поточних питань, що пов'язані з функціонуванням Асоціації в цілому, скликається щорічна конференція Асоціації.
2.1. Конференція Асоціації виконує такі завдання:
2.1.1. Заслуховує щорічні звіти керівника вищого виконавчого органу Асоціації, контролюючого органу Асоціації, а також керівника робочого органу Асоціації.
2.1.2. Визначає напрямки діяльності Асоціації на наступний рік.
2.1.3. Затверджує річні кошториси Асоціації.
2.1.4. Розглядає та вирішує інші питання в межах своєї компетенції.
2.2. Конференція Асоціації скликається не рідше 1 разу на рік, переважно восени, як правило, в листопаді.
2.3. Норми, правила, регламент та порядок проведення конференції Асоціації:
2.3.1. В роботі конференції мають право брати участь всі члени Асоціації. Всі присутні індивідуальні члени Асоціації категорії A і почесні члени мають право дорадчого голосу і є учасниками конференції Асоціації. Всі присутні індивідуальні члени Асоціації категорій B і C мають право ухвального голосу і є делегатами конференції. У випадку, якщо в одному населеному пункті індивідуальні члени Асоціації об'єднані в декілька колективів, делегатами конференції мають право бути не більше 5 (п'яти) індивідуальних членів Асоціації категорій B і C від кожного колективу. В такому разі кількість делегатів і їх перелік визначаються самими колективами. Інші присутні члени Асоціації категорій B і C від цих колективів мають право дорадчого голосу і є учасниками конференції Асоціації. Ця сама норма діє і у випадку, коли від населеного пункту бажають взяти участь у конференції Асоціації більше 5 (п'яти) індивідуальних членів Асоціації категорій B і C, незалежно від того, об'єднані вони в колектив чи ні. В такому випадку кількість делегатів і їх перелік визначаються самими індивідуальними членами Асоціації категорій B і C із вищевказаного населеного пункту за взаємною домовленістю або жеребкуванням. В обох випадках право ухвального голосу для кожного делегата затверджує конференція Асоціації.
2.3.2. Делегатами конференції є тільки фізично присутні і зареєстровані на конференції індивідуальні члени Асоціації категорій B і C. Передача права ухвального голосу у будь-якій формі заборонена, за винятком випадків надання індивідуальному члену Асоціації категорії А нотаріально засвідченого доручення на представництво на поточній конференції Асоціації.
2.3.3. Конференція Асоціації визнається дійсною, якщо на ній зареєструвались не менш ніж 10 відсотків від загальної кількості індивідуальних членів Асоціації категорій B і C .
2.3.4. Кворум конференції Асоціації (кількість присутніх делегатів, які мають право ухвалювати рішення конференції) складають 2/3 зареєстрованих на ній делегатів.
2.3.5. Рішення конференції Асоціації приймаються відкритим голосуванням простою (50 відсотків+1 голос) більшістю голосів зареєстрованих на ній делегатів. У випадку, якщо голосування за будь-яке рішення не виявило простої (50 відсотків+1 голос) більшості голосів зареєстрованих на ній делегатів, крім питань, які потребують іншого, рішення визнається таким, що не прийняте.
2.4. Головні питання, які планується внести до порядку денного конференції Асоціації, повинні бути доведені до відома членів Асоціації вищим виконавчим органом через офіційне періодичне друковане видання Асоціації не менш ніж за 1 (один) місяць до дати початку конференції Асоціації.
2.5. У випадку обов'язкового виконання умов за ст.ст. 1.2.2. та 1.2.3. цього Положення, замість конференції Асоціації в ті самі терміни може бути проведений позачерговий з'їзд (конгрес) Асоціації.
3. Процедура виборів керівника вищого виконавчого органу, керівника робочого органу та членів контролюючого органу Асоціації, затвердження обов'язкових членів вищого виконавчого органу:
3.1. Керівником вищого виконавчого органу є президент Асоціації.
3.1.1. Президент Асоціації обирається строком на 3 роки, але не більше ніж на два послідовні терміни.
3.1.2. Президент обирається таємним голосуванням з не менш ніж 2 (двох) кандидатів на підставі поданих ними через офіційне періодичне друковане видання Асоціації не менш ніж за 1 (один) місяць до дати початку з'їду (конгресу) Асоціації довготермінових програм їх діяльності. Президент Асоціації обирається тільки з фізично присутніх і зареєстрованих на з'їзді (конгресі) індивідуальних членів Асоціації категорій B і C.
3.1.3. Рішення з'їзду (конгресу) Асоціації про обрання президента Асоціації приймається простою (50 відсотків+1 голос) більшістю голосів зареєстрованих на ньому делегатів.
3.1.4. У випадку, якщо ніхто з кандидатів не набрав простої (50 відсотків+1 голос) більшості голосів зареєстрованих на ньому делегатів, проводять додатковий тур голосування, кандидатами в якому стають два перші за кількістю набраних голосів кандидати першого туру голосування.
3.1.5. У випадку, якщо в додатковому турі голосування ніхто з кандидатів не набрав простої (50 відсотків+1 голос) більшості голосів зареєстрованих на ньому делегатів, президентом обирається той кандидат, що набрав найбільшу за абсолютним значенням кількість голосів. В цьому випадку на наступному з'їзді (конгресі) Асоціації, який має бути проведено обов'язково наступного року, повинні неодмінно відбутися перевибори президента.
3.1.6. У випадку, якщо на посаду президента Асоціації висунуто лише 1 (одного) кандидата, згідно з ст. 3.1.2. цього Положення, делегати з'їзду (конгресу) Асоціації можуть висунути додаткових кандидатів з фізично присутніх і зареєстрованих на з'їзді (конгресі) індивідуальних членів Асоціації категорій B і C.
3.1.7. У випадку, якщо на посаду президента Асоціації висунуто лише 1 (одного) кандидата, з урахуванням ст. 3.1.6. цього Положення, президент обирається таємним голосуванням з-поміж висунутого кандидата та діючого президента, який не може зняти свою кандидатуру. Президентом обирається той, хто набрав найбільшу за абсолютним значенням кількість голосів, незалежно від ст. 3.1.1. цього Положення. В цьому випадку на наступному з'їзді (конгресі) Асоціації, який має бути проведено обов'язково наступного року, повинні неодмінно відбутися перевибори президента.
3.1.8. У випадку, якщо на посаду президента Асоціації не висунуто жодного кандидата, з урахуванням ст. 3.1.6. цього Положення, президентом Асоціації залишається діючий президент, незалежно від ст. 3.1.1. цього Положення. В цьому випадку на наступному з'їзді (конгресі) Асоціації, який має бути проведено обов'язково наступного року, повинні неодмінно відбутися перевибори президента.
3.2. Обов'язковими членами вищого виконавчого органу є віце-президент та генеральний секретар Асоціації.
3.3. Віце-президент та генеральний секретар Асоціації затверджуються виключно за поданням президента відкритим голосуванням. Віце-президент та генеральний секретар затверджуються тільки з індивідуальних членів Асоціації категорій B і C. Віце-президентом та генеральним секретарем затверджуються ті кандидати, що набрали найбільшу за абсолютним значенням кількість голосів. У випадку, якщо делегати з'їзду (конгресу) Асоціації жодним голосом не підтримали кандидатури, які подано президентом, останній повинен подати нові кандидатури для затвердження.
3.4. Керівником робочого органу Асоціації є виконавчий директор.
3.4.1. Виконавчий директор Асоціації обирається строком на 3 роки, але не більше ніж на два послідовні терміни.
3.4.2. Виконавчий директор обирається таємним голосуванням з не менш ніж 2 (двох) кандидатів на підставі поданих ними через офіційне періодичне друковане видання Асоціації не менш ніж за 1 (один) місяць до дати початку з'їду (конгресу) Асоціації довготермінових програм їх діяльності. Виконавчий директор Асоціації обирається тільки з фізично присутніх і зареєстрованих на з'їзді (конгресі) індивідуальних членів Асоціації категорій B і C.
3.4.3. Рішення з'їзду (конгресу) Асоціації про обрання виконавчого директора Асоціації приймається простою (50 відсотків+1 голос) більшістю голосів зареєстрованих на ньому делегатів.
3.4.4. У випадку, якщо ніхто з кандидатів не набрав простої (50 відсотків+1 голос) більшості голосів зареєстрованих на ньому делегатів, проводять додатковий тур голосування, кандидатами в якому є два перші за кількістю набраних голосів кандидати першого туру голосування.
3.4.5. У випадку, якщо в додатковому турі голосування ніхто з кандидатів не набрав простої (50 відсотків+1 голос) більшості голосів зареєстрованих на ньому делегатів, виконавчим директором обирається той кандидат, що набрав найбільшу за абсолютним значенням кількість голосів. У цьому випадку на наступному з'їзді (конгресі) Асоціації, який має бути проведено обов'язково наступного року, повинні бути неодмінно проведені перевибори виконавчого директора.
3.4.6. У випадку, якщо на посаду виконавчого директора Асоціації висунуто лише 1 (одного) кандидата, згідно з ст. 3.4.2. цього Положення, делегати з'їзду (конгресу) Асоціації можуть висунути додаткових кандидатів з фізично присутніх і зареєстрованих на з'їзді (конгресі) індивідуальних членів Асоціації категорій B і C.
3.4.7. У випадку, якщо на посаду виконавчого директора Асоціації висунуто лише 1 (одного) кандидата, з урахуванням ст. 3.4.6. цього Положення, виконавчий директор обирається таємним голосуванням з-поміж висунутого кандидата та діючого виконавчого директора, який не може зняти свою кандидатуру. Виконавчим директором обирається той, хто набрав найбільшу за абсолютним значенням кількість голосів, незалежно від ст. 3.4.1. цього Положення. В цьому випадку на наступному з'їзді (конгресі) Асоціації, який має бути проведено обов'язково наступного року, повинні неодмінно відбутися перевибори виконавчого директора.
3.4.8. У випадку, якщо на посаду виконавчого директора Асоціації не висунуто жодного кандидата, виконавчим директором Асоціації залишається діючий виконавчий директор, незалежно від п.3.4.1. цього Положення. В цьому випадку на наступному з'їзді (конгресі) Асоціації, який має бути проведено обов'язково наступного року, повинні неодмінно відбутися перевибори виконавчого директора.
3.5. Членами контролюючого органу Асоціації є члени Контрольно-ревізійної комісії (КРК) Асоціації, яка складається з 3 (трьох) осіб: голови комісії, заступника голови комісії, члена комісії.
3.5.1. Члени КРК обираються строком на 3 роки, але не більше ніж на два послідовні терміни.
3.5.2. Члени КРК обираються відкритим голосуванням з не менш ніж 4 (чотирьох) кандидатів. Обраними вважаються ті кандидати, що набрали найбільшу за абсолютним значенням кількість голосів.
3.5.3. Голова КРК обирається відкритим голосуванням з не менш ніж 2 (двох) кандидатів, яких було обрано до складу КРК Асоціації. Обраним вважається той кандидат, що набрав найбільшу за абсолютним значенням кількість голосів. Його заступником обирається кандидат, який набрав другу за абсолютним значенням кількість голосів.
3.6. Для здійснення перекладу офіційних (в першу чергу — статутних документів) створюється спеціальна комісія по перекладу офіційних документів Асоціації (надалі — "Спеціальна комісія по перекладу").
3.6.1. Спеціальна комісія по перекладу повинна складатися з не менш ніж 3 (трьох) осіб, які мають відповідний рівень перекладацької майстерності та володіння мовою.
3.6.2. Члени спеціальної комісії по перекладу обираються відкритим голосуванням з не менш ніж 4 (чотирьох) кандидатів. Обраними вважаються ті кандидати, що набрали найбільшу за абсолютним значенням кількість голосів.
3.6.3. Голова спеціальної комісії по перекладу обирається відкритим голосуванням з не менш ніж 2 (двох) кандидатів, яких було обрано до складу спеціальної комісії по перекладу. Обраним вважається той кандидат, що набрав найбільшу за абсолютним значенням кількість голосів.
4. Підготовка та проведення з'їзду (конгресу), конференції Асоціації:
4.1. Строки та місце проведення з'їзду (конгресу), конференції Асоціації визначає вищий виконавчий орган, з урахуванням вимог, які викладено в ст.ст. 1.1.2., 1.2.3. та 2.2. цього Положення.
4.2. Підготовку та організаційні заходи, пов'язані з проведенням з'їзду (конгресу), конференції Асоціації, здійснює робочий орган Асоціації.
4.3. Реєстрацію делегатів та учасників з'їзду (конгресу), конференції Асоціації здійснює реєстраційна комісія, до складу якої входять особи, що визначені вищим виконавчим органом Асоціації.
4.4. Безпосередньо веде з'їзд (конгрес), конференцію Асоціації і реалізує всі заходи, необхідні для дотримання норм, правил, регламенту та порядку проведення з'їзду (конгресу), конференції Асоціації, голова зборів. Веде протокол і готує проекти постанов та рішень з'їзду (конгресу), конференції Асоціації секретар зборів. За рішенням делегатів з'їзду (конгресу) конференції Асоціації в разі необхідності для різних питань порядку денного можуть обиратися окремі голови зборів. Голова та секретар зборів обираються відкритим голосуванням окремо за кожного тільки з індивідуальних членів Асоціації категорій B і C. Обраними вважаються ті кандидати, що набрали найбільшу за абсолютним значенням кількість голосів.
4.5. Підрахунки голосів при голосуванні здійснює лічильна комісія з'їзду (конгресу), конференції Асоціації, що обирається відкритим голосуванням тільки з фізично присутніх і зареєстрованих на з'їзді (конгресі), конференції індивідуальних членів Асоціації категорії А, які не мають права ухвального голосу на поточний рік. Як виняток, у випадку відсутності на з'їзді (конгресі), конференції Асоціації необхідної кількості індивідуальних членів Асоціації категорії А, до лічильної комісії можуть обиратися також індивідуальні члени Асоціації категорій B і C. В цьому випадку обрані до лічильної комісії індивідуальні члени Асоціації категорій B і C позбавляються права ухвального голосу на весь час проведення з'їзду (конгресу), конференції Асоціації, на яких вони входять до складу лічильної комісії. Лічильна комісія складається з 3 (трьох) членів. Лічильна комісія також контролює кількість та повноваження делегатів та учасників з'їзду (конгресу), конференції Асоціації. Результати голосування та контролю оголошує, як правило, голова лічильної комісії, якого обирають самі члени комісії.
4.6. Порядок денний з'їзду (конгресу), конференції Асоціації приймається делегатами відкритим голосуванням по кожному розділу порядку денного окремо на підставі проекту порядку денного, який готує вищий виконавчий орган, із можливими змінами та доповненнями, внесеними та затвердженими делегатами з'їзду (конгресу), конференції Асоціації. Прийнятим вважається варіант порядку денного, що набрав найбільшу за абсолютним значенням кількість голосів.
4.7. Регламент з'їзду (конгресу), конференції Асоціації приймається делегатами відкритим голосуванням по кожному розділу регламенту окремо на підставі пропозицій делегатів з'їзду (конгресу), конференції Асоціації з урахуванням запитів доповідачів по основних розділах порядку денного. Прийнятим вважається варіант регламенту, що набрав найбільшу за абсолютним значенням кількість голосів.